Lokale Educatieve Agenda

Bijna alle gemeenten in Nederland zijn na 1 augustus 2006 een Lokale Educatieve Agenda gaan opstellen. Vanaf deze datum is namelijk de voormalige wet Onderwijsachterstandenbeleid van kracht geworden. De wet is vanaf 1 augustus 2010 overgegaan in de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE). De bedoeling van de Lokale Educatieve Agenda is dat de gemeenten samen met de betrokken partners (in ieder geval schoolbesturen, kinderopvanginstellingen en peuterspeelzaalorganisaties) een lijst van onderwerpen bespreken die op deze agenda gezet gaan worden, waarbij ook afspraken worden gemaakt over de uitvoering en verantwoording van deze thema's.

Oberon heeft de volgende tabel gemaakt om de situatie van medio 2012 zo integraal mogelijk te weergeven. Hier vindt u meer informatie over de 4-kolommentabel LEA.

 

Categorie 1Categorie 2Categorie 3Categorie 4
Gemeente ondersteuntGemeente initieert/regisseertGemeente eindverantwoordelijkThema’s voor regionale samenwerking
 • taalbeleid (incl. leesbevordering) 
 • Stimulering taalontwikkeling
 • Professionalisering van onderwijspersoneel en schoolmanagement
 • Passend Onderwijs
 • Spreiding zorgleerlingen
 • Kwaliteitsimpuls (zeer) zwakke scholen
 • Maatschappelijke stages VO
 • Ouderbetrokkenheid op school
 • Duurzaamheid
 • Veiligheid in de school
 • Gezonde voedingen en een gezonde leefstijl
 • Cultuureducatie
  • Voor- en vroegschoolse educatie
  • Kwaliteit(szorg)
  • Toeleiding en bereik
  • Professionalisering/taal 3F
  • Opbrengstgericht werken
  • Resultaatafspraken vroegschoolse educatie
  • Lokaal ouderbeleid VVE
  • Beleidsontwikkeling
  • Informatievoorziening algemeen en kindspecifiek
  • Stimulering thuis
  • Participatie in VVE activiteiten voorschool
  • Rekening houden met voorschool
  • Extra onderwijstijd
  • Schakelklassen
  • Zomerscholen
  • Vakantiescholen
  • Peuterzomerscholen
  • Buitenschoolse opvang
  • Zorg in en om de school
  • Opvang jeugdigen die buiten de boot dreigen te vallen
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Reboundvoorzieningen
  • Segregatie/integratie thematiek
  • Sport en Bewegen
   • Leerplicht/schoolverzuim
   • Leerlingenvervoer
   • Huisvesting
   • Brede school
   • Integrale kindcentra
   • Startgroepen
   • Harmonisatie voorschoolse voorzieningen
   • Jeugdzorg
   • Zorg: centra voor jeugd en gezin (CJG)
   • Jeugdbeleid in brede zin
   • Veiligheid rond de school
   • Opvang minderjarige asielzoekers en nieuwkomers
    • Zorg in het voortgezet onderwijs
    • Samenwerking rond jeugd(zorg)voorzieningen
    • Leerlingstromen en /of onderwijsaanbod
    • Aansluiting po/vo en vmbo/mbo
    • Afstemming onderwijsmarkt
    • Voortijdig schoolverlaten
    • RMC
    Schoolbestuur bepaalt beleid en uitvoeringSchoolbestuur zwaluwstaart eigen beleid en gemeentelijk beleidSchoolbestuur werkt samen met gemeente aan beleid en uitvoeringSchoolbestuur zoekt samen met gemeente naar optimale inrichting

     

    In de afgelopen jaren is de rolverdeling tussen gemeenten en schoolbesturen steeds meer gedifferentieerd en complex geworden. Als een thema zich leent voor agendering op de LEA, kan de gemeentelijk betrokkenheid verschillende vormen aannemen. Zo kan de gemeente de instellingen op het betreffende thema ondersteunen, zoals is weergegeven in de eerste kolom. Dit kan ze doen met geld, maar ook door faciliteiten te bieden of het onderwijs met andere partijen samen te brengen, bijvoorbeeld bij sport of cultuurbeleid.
    Bij de onderwerpen in de tweede kolom heeft de gemeente een initiërende/regisserende rol of kan zij deze rol in ieder geval op zich nemen. Vaak gaat het om thema’s als ouderbetrokkenheid, waar het schoolbestuur zijn eigen lijn trekt. Dit vraagt afstemming tussen het eigen beleid van de schoolbesturen en het bredere gemeentelijk beleid. Bij ouderbetrokkenheid zoekt men bijvoorbeeld vaak naar een minimum aanpak waaraan alle scholen meedoen.
    De derde kolom omvat onderwerpen die meer onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, zoals leerplicht en huisvesting. De gemeente zoekt hier samen met de schoolbesturen naar een goede invulling, maar is wel als eerste aanspreekbaar op deze punten.
    Verder is er een vierde kolom toegevoegd om de regionalisering een plek te kunnen geven in het geheel. Een aantal onderwerpen is eigenlijk alleen goed aan te pakken op regionaal niveau. We zien dan ook steeds meer regionale samenwerking tussen gemeenten en onderwijs, in de vorm van een Regionaal Onderwijsbeleid.

     

    Wettelijke veranderingen LEA vanaf 2007

    Het Rijk heeft in de voormalige wet Onderwijsachterstanden, ingegaan vanaf 1 augustus 2006, bepaald dat er een jaarlijks verplicht overleg moet worden gevoerd tussen gemeenten en schoolbesturen. Als middel wordt hier vaak de LEA voor gebruikt.

     

    Vanaf 1 januari 2007 is er een derde partij toegevoegd aan dit overleg, namelijk de kinderopvanginstellingen.  

     

    De WET OKE die is ingaan per 1 augustus 2010, geeft enkele nieuwe spelregels voor het jaarlijks bestuurlijk overleg. Er moeten over een aantal onderwerpen  afspraken gemaakt worden, te weten:

    - deelname voorschoolse educatie;

    - resultaten vroegschool;

    - doorstroom naar het basisonderwijs.  

     

    Verder krijgen gemeenten beperkte doorzettingsmacht en peuterspeelzalen worden toegevoegd als nieuwe overlegpartner.     

    [Ga naar boven]